Esperanto<->English


This page needs no Internet-access to run; if you wish, you can save a copy on your local disc and use it off-line.
Tio ĉi paĝo ne bezonas retatingon; se vi dezirus, bonvolu konservi kopion je loka disko, kaj ĝin uzi senkonekte.

See:  Vidu:   Esperanto Grammar,   Reta-Vortaro,   Komputada-Leksikono.   Version: 20210814

Just type in a word (esperanto (in x-notation) or english) followed by Enter . . .
Bonvolu taipi vorton (esperante (x-notacie) aŭ angle) kaj la Enen-klavo . . .